Soal Ujian Semester PAI dan BP kelas 6 SD Semester 1 K13

Soal ujian semester ganjil pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti atau PAI & BP Kelas 6 SD untuk Kurikulum 2013 kami sajikan di postingan kali ini. Semoga berkenan dan bisa membantu siswa-siswi dalam menghadapi UAS/PAS.

Adapun soal-soal yang akan kami sajikan ini sudah berdasarkan buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti revisi terbaru. Dalam buku tersebut terdapat 5 bab yang dipelajari siswa-siswi kelas 6 semester 1.

Soal Ujian Semester PAI dan BP kelas 6 SD Semester 1 K13

Bab pertama yaitu tentang sikap menghormati antar umat Bergama. Sikap ini juga dilandaskan surah Al Kafirun. Jadi dalam bab 1 tidak sekedar diajarkan sikap bertoleransi, tetapi juga diajarkan al quran, khususnya surah Al Kafirun.

Pelajaran kedua berisi tentang materi seputar hari akhir atau hari kiamat. Beberapa sub materi yang diajarkan pada materi ini diantaranya makna hari akhir, tanda-tanda, macam-maca, serta hikmah percaya kepada hari akhir.

Materi ketiga adalah tentang asmaul husna. Pada materi ini peserta didik diajarkan tentang beberapa asmaul husna. Sedangkan materi bab 4 tentang fiqih Zakat Fitrah. Pada bab 4 ini berisi tentang macam-macam zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah yang terkandung dalam zakat. 

Materi PAI dan BP kelas 6 semester 1 adalah tentang keteladanan Rasulullah SAW. Sebagai Nabi dan Rasul kita hendaknya kita mengambil keteladanan dari beliau. 

Kelima pelajaran tersebut tentunya sudah diajarkan di semester 1 kelas 6. Sehingga materi tersebut akan kami sajikan dalam bentuk soal-soal Latihan. Berikut soal Latihan lebih lengkapnya. 

Soal PAS/UAS PAI dan BP kelas 6 SD Semester 1 K13

Soal PAI dan BP Pilihan Ganda

1. Kepada orang yang berbeda pandangan dan keyakinan dalam beragama, kita harus….

a. Saling menghujat

b. Saling mengejek

c. Saling peduli

d. Saling menghormati


2. Bunyi ayat surat Al-Kafirun ayat 3 ialah…

a. قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ 

b. لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ 

c. وَلَاۤ اَنْـتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ 

d. لَـكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ


3. Tulisan bersambung lafadh ل ا اع ب د ialah….

a. لا اعبد

b. ل ا اعبد

c. لا ا ع ب د

d. لا عبد


4. Arti dari لَـكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ (Al-Kafirun ayat 6 ) ialah…

a. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah

b. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah

c. Untukmu agamamu dan untukku agamaku

d. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah


5. Hari kiamat ialah….

a. Peristiwa dihitungnya seluruh amal manusia

b. Persitiwa hancurnya seluruh alam semesta dunia beserta isinya

c. Manusia menerima balasan atas perbuatannya selama di dunia

d. Peristiwa gunung meletus


6. Bentuk kiamat kecil berikut ini ialah….

a. Banjir bandang dan gunung meletus

b. Bumi dihancurkan

c. Seluruh isi alam bertabrakan

d. Seluruh makhluk hidup dimatikan


7. Peristiwa hari kiamat atau hari akhir disebutkan diantaranya dalam Al-Qur'an surat….

a. Al-Lahab ayat 1-5

b. Al-Baqarah ayat 2

c. An-Naas ayat 1-6

d. Al-qari'ah ayat 1-11


8. Berikut ini tanda-tanda menjelang kiamat kubra dalam kehidupan sosial masyarakat, kecuali…..

a. Ilmu agama dianggap tidak penting

b. Banyak ulama Muslim yang wafat

c. Gunung meletus

d. Maksiat terang-terangan


9. Tidak menunda-nunda melakukan kebaikan merupakan salah satu….

a. Hikmah puasa

b. Hikmah beriman pada hari akhir

c. Hikmah beriman kepada para nabi

d. Hikmah beriman kepada para malaikat Allah swt


10. Hari kiamat secara pasti merupakan rahasia sehingga.. .

a. Hanya Allah swt dan Nabi-Nya yang tahu kapan akan datang

b. Hanya Allah swt yang tahu pasti kapan kiamat akan terjadi

c. Manusia sudah diperingatkan akan datangnya hari kiamat

d. Nabi Muhammad SAW dan ummatnya sudah diberi tahu tanda-tanda hari kiamat


11. Arti dari الصمد (As Somad) ialah….

a. Maha Menentukan

b. Maha Dibutuhkan

c. Maha Mendahulukan

d. Maha Lembut


12. Perilaku yang mencerminkan asma Allah swt الصمد dalam kehidupan sehari-hari ialah…

a. Membantu pekerjaan orang tua terutama saat mereka meminta bantuan

b. Tetap rendah hati atas karya yang kita ciptakan

c. Menolak membantu orang tua meskipun mereka sudah meminta bantuan

d. Bersikap sombong atas kemampuan yang kita miliki


13. Arti dari الباقي  (Al Baqi) ialah….

a. Yang Maha Kuasa

b. Yang Maha Menentukan

c. Yang Maha Perkasa

d. Yang Maha Kekal


14. Cara menerapkan kandungan nama Allah swt الباقي dalam kehidupan sehari-hari ialah… .

a. Selalu bersikap rendah hati karena diri dan apa yang kita miliki tak ada yang abadi

b. Merasa diri akan hidup selamanya

c. Tidak ingin melanjutkan hidup karena hidup hanya sementara

d. Melarikan diri dari hiruk-pikuk kehidupan dunia dan hidup menyendiri. 


15. Salah satu contoh dari mengamalkan asma Allah swt Al-Muqaddim dalam kehidupan bermasyarakat ialah…

a. Mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi

b. Menyelesaikan kepentingan pribadi dulu baru kepentingan umum

c. Meninggalkan keluarga demi mengabdi untuk kepentingan masyarakat

d. Mendahulukan diri sendiri dibandingkan orang lain


16. Zakat yang dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan disebut….

a. Zakat fitrah

b. Zakat harta

c. Zakat maal

d. Zakat ramadhan


17. Hukum membayar zakat ialah….

a. Wajib fardu 'ain

b. Wajib fardu kifayah

c. Sunnah

d. Mubah


18. Besaran zakat yang wajib dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan ialah…

a. 2,5 Kg atau 3,5 Liter per keluarga

b. 2,5 Kg atau 3,5 Liter makanan pokok per orang

c. 3 Kg makanan pokok per orang

d. Uang sebanyak 30 ribu rupiah per orang


19. Berikut ini jenis harta yang wajib dizakati, kecuali….

a. Emas dan perak yang disimpan

b. Uang simpanan yang telah mencapai sejumlah nishab emas atau perak

c. Hasil kebun sawit

d. Hewan ternak


20. Maksud dari dikeluarkannya zakat maal ialah….

a. Untuk membersihkan jiwa

b. Untuk membersihkan harta dari hak-hak orang lain

c. Untuk mengurangi kekayaan kita

d. Mencegah dari kejahatan orang lain


21. Yang dimaksud الغارمين dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 tentang orang-orang yang berhak menerima zakat ialah….

a. Orang yang berutang

b. Orang fakir

c. Hamba sahaya

d. Orang yang berjuang di jalan Allah


22. Berikut ini orang yang berhak menerima zakat, kecuali…

a. Fakir miskin

b. Orang yang berutang

c. Orang yang berjuang di jalan Allah

d. Orang yang meminta-minta


23. Diantara hikmah zakat berikut ini, manakah yang bermanfaat untuk orang lain?

a. Membersihkan jiwa dari sifat kikir, tamak dan rakus

b. Membantu orang yang kesulitan dalam ekonomi

c. Mengingatkan manusia, bahwa harta hanya titipan Allah swt

d. Mendorong diri untuk bersikap jujur dna bertanggung kawab atas harta yang dimiliki


24. Mencapai nishab artinya….

a. Mencapai jumlah tertentu yang wajib dizakati

b. Mencapai satu tahun kepemilikan

c. Dimiliki sendiri, bukan titipan

d. Mencapai waktu yang wajib dizakati


25. Salah satu contoh prilaku Rasulullah SAW yang menyayangi anak kecil ialah….

a. Selalu berkata jujur sehingga dipercaya oleh masyarakat kafir Quraisy

b. Membawa Fathimah putrinya thawaf di tengah masyarakat Quraisy yang tidak menghargai anak perempuan

c. Rasulullah SAW selalu hemat dalam menggunakan air

d. Menanam pohon kurma yang sekarang dikenal sebagai Kurma Ajwa


26. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai pribadi yang dapat dipercaya bahkan sejak sebelum diangkat menjadi rasul. Hal ini membuat beliau mendapatkan gelar….

a. Al-Musthafa

b. Ahmad

c. Al-Amin

d. Pemimpin para nabi


27. Rasulullah SAW pernah menyelesaikan sengketa peletakan Hajar Aswad setelah Ka'bah diperbaiki. Saat itu, beliau berusia….

a. 25 tahun

b. 30 tahun

c. 35 tahun

d. 40 tahun


28. Dua tujuan utama dakwah Nabi Muhammad SAW ialah...

a. Memperbaiki akidah dan akhlak masyarakat

b. Menyampaikan syariat Allah swt dan memperbaiki aqidah

c. Menyampaikan perintah shalat dan puasa

d. Menyampaikan adanya hari kiamat dan hari pembalasan


29. Khalifah umat muslim yang pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW ialah…

a. Abu Bakar As-Shiddiq

b. Umar bin Khattab

c. Usman bin Affan

d. Ali bin Abi Thalib


30. Usman bin Affan terkenal sebagai khalifah yang….

a. Kaya dan dermawan

b. Cerdas dan menjadi pintu keilmuan

c. Pemberani dna tegas

d. Senantiasa membenarkan dan meneladani Rasulullah SAW


Soal Pendidikan Agama Islam Isian

1. Arti dari surat Al-Kafiruun ialah...

2. Matahari terbit dari barat merupakan salah satu tanda…. 

3. Allah swt memiliki nama المقتدير (Al-Muqtadir), yang artinya ialah...

4. Ibnu Sabil artinya....

5. Kalau nabi sebelumnya diutus untuk golongan atau masyarakat tertentu, nabi Muhammad diutus untuk…


Soal Uraian PAI Kelas 6 Semester 1

1. Tuliskan kembali surat Al-Kafiruun ayat 1-6!

2. Apa perbedaan kiamat kubra dan kiamat sughra? 

3. Siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat fitrah?

4. Sebutkan jenis harta yang wajib dizakati bila telah mencapai nishab!

5. Siapa saja 4 sahabat nabi yang disebut dengan khulafaur rasyidin? 

Baca Juga: 

Soal UAS PAI Kelas 5 Semester 1 K13

Soal PAS PAI Kelas 4 Semester 1 K13

Itulah soal-soal PAI kelas 6 SD yang bisa kami sajikan. Untuk mempermudah proses belajar, kami juga menyajikan soal tersebut dalam bentuk pdf. Sehingga mudah untuk di print out dan dijadikan bahan ajar. Berikut Soal PAI dan BP Kelas 6 Semester 1 dan Kunci Jawaban

Download Soal PAI Semester 1 Kelas 6 K13 dan Kunci Jawaban – UNDUH DISINI

Demikian soal-soal latihan UAS Pelajaran Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 6 SD semester ganjil kurikulum 2013. Semoga bisa membantu siswa dan mempermudah dalam menghadapi UAS. 


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Soal Ujian Semester PAI dan BP kelas 6 SD Semester 1 K13"