Soal UAS PAI Kelas 7 SMP Semester 1 K13 dan Kunci Jawaban

Soal UAS Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 7 semester 1 Kurikulum 2013 akan kami sajikan di postingan kali ini. Soal-soal yang kami sajikan kami ambil dari buku PAI BP kelas VII K13 revisi terbaru.

Adapun untuk kelas 1 SMP atau kelas 7 Materi PAI terdiri dari 7 bab dalam semester 1 yang diajarkan kepada peserta didik. Ketujuh materi tersebut diantaranya materi tentang lebih dekat kepada Allah melalui mengenal nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna. 

Soal UAS PAI Kelas 7 SMP Semester 1

Sedangkan untuk materi pelajaran kedua adalah tentang Sifat jujur, amanah, dan Istiqomah. Berikutnya di bab ketiga adalah bersuci atau Taharah. Bab keempat tentang Sholat Berjemaah dan bab 5 pelajaran Agama Islam kelas 7 SMP tentang Kisah Nabi Muhammad. 

Materi PAI Pelajaran 6 tentang Ilmu Pengetahuan dan Ayat Al Quran kemudian ditutup bab ketujuh tentang Malaikat. Materi-materi tersebut diajarkan kepada siswa pada semester 1. Tentunya akan dijadikan soal Latihan PAI semester 1 berikut kami sertakan kunci jawaban PAI mulai dari bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk lebih detilnya bisa disimak soal-soal berikut. 

Soal UAS/PAS PAI Kelas 7 SMP Semester 1 K13 

Soal Pilihan Ganda Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII 

1. Al-'alim artinya….
a. Maha Mengetahui
b. Maha Waspada
c. Maha Melihat
d. Maha Mendengar

2. Sikap yang meneladani asma Allah swt السميع ialah...
a. Selalu berkata jujur, benar dan santun
b. Selalu bersikap hati-hati terhadap halal-haram serta syubhat
c. Bersikap rendah hati
d. Suka membantu orang yang membutuhkan

3. Allah Maha Melihat dalam asmaul husna ialah...
a. السميع
b. البصير
c. الخبير
d. الشكور

4. Beriman kepada Allah Yang Maha Waspada (الخبير ialah dengan cara….
a. Selalu berkata jujur, benar dan santun
b. Selalu bersikap hati-hati dalam setiap pekerjaan, terhadap halal-haram serta syubhat
c. Bersikap rendah hati dan tidak sombong
d. Suka membantu orang yang membutuhkan

5. Menjadi tenang dan tidak mudah gelisah merupakan salah satu hikmah dari...
a. Beriman kepada Allah swt
b. Beriman kepada malaikat
c. Beriman kepada kitab Allah
d. Beriman kepaa hari akhir

6. Larangan menyembunyikan kebenaran tertuanh dalam Al-Qur'an surat….
a. Al-Baqarah ayat 22
b. Al-Baqarah ayat 42
c. Al-Baqarah ayat 52
d. Al-Baqarah ayat 32

7. Untuk mendapatkan kepercayaan orang lain, kita harus….
a. Jujur
b. Amanah
c. Istiqamah
d. Dusta

8. Kebalikan dari sikap amanah ialah...
a. Dusta
b. Ingkar janji
c. Khianat
d. Sombong

9. Salah satu contoh prilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari ialah….
a. Mengatakan hal yang benar
b. Membantu pekerjaan orang tua di rumah
c. Secara konsisten belajar di malam hari
d. Menjaga rahasia

10.  Kukuh dalam pendirian dan konsisten dalam tindakan disebut sikap….
a. Amanah
b. Jujur
c. Istiqamah
d. Pemberani

11. Berikut ini 3 jenis najis yang benar….
a. Mukhaffafah, Mutawassitah, Mughalladhah
b. Mukhaffafah, Muallaf, Mughalladhah
c. Mukhaffafah, Mutawassitah, Munfarid
d. Muhkamat, Mutawassitah, Mughalladhah

12. Najis Mughalladhah ialah...
a. Najis yang ringan hukumnya
b. Najis yang sedang hukumnya
c. Najis yang berat hukumnya
d. Najis yang tidak ada rupanya

13. Hadast besar harus dihilangkan dengan cara…..
a. Berwudhu atau bertayamum
b. Mandi seluruh badan
c. Mandi biasa
d. Mandi wajib atau bertayamum dalam kondisi darurat

14. Maksimal masa haid ialah...
a. 7 hari
b. 10 hari
c. 15 hari
d. Sehari-semalam

15. Dalam shalat, suci dari najis dan hadast menjadi...
a. Rukun shalat
b. Syarat wajib shalat
c. Syarat sah shalat
d. Sunnah shalat

16. Shalat berjamaah ialah...
a. Shalat yang dikerjakan bersama-sama dalam 1 tempat atau majelis
b. Shalat yang dikerjakan di dalam masjid
c. Shalat yang dilaksanakan masing-masing
d. Shalat dilaksanakan sebelum atau sesudah shalat fardu

17. Makmum yang terlambat dan tidak sempat membaca surat Al-Fatihah dalam suatu rakaat shalat disebut...
a. Makmum Muwafiq
b. Makmum Masbuk
c. Makmum penuh
d. Makmum terlambat

18. Makmum yang disebut memenuhi satu rakaat minimal ia mengikuti imam dalam keadaan...
a. Sujud
b. I'tidal
c. Rukuk
d. Berdiri dan membaca surat Al-Fatihah

19. Seorang imam yang memimpin shalat berjamaah ashar, ketika ia membaca surat Al-Fatihah dan surat lain dalam Al-Qur'an pada rakaat pertama dan kedua, bacaannya harus dibaca...
a. Fasih dan berlagu
b. Nyaring
c. Jahr
d. Sir

20. Dalam shalat berjamaah, seorang perempuan boleh menjadi imam dengan syarat….
a. Makmum terdiri dari anak-anak
b. Makmum terdiri dari kaum laki-laki
c. Makmumnya terdiri dari laki-laki dan perempuan
d. Makmumnya terdiri dari perempuan saja

21. Nabi Muhammad SAW lahir pada...
a. 12 Rabiul Awal tahun gajah
b. 13 Rabiul Awal tahun gajah
c. 12 Rabiul Akhir tahun gajah
d. 12 Jumadil Awal tahun gajah

22. Sebagai seorang yatim sejak lahir, Nabi Muhammad kehilangan ibunya Aminah saat nabi berusia….
a. 6 bulan
b. 6 tahun
c. 7 bulan
d. 7 tahun

23. Selain seorang calon nabi, Rasulullah SAW sejak usia 12 tahun mengais rejeki dengan......
a. Beternak
b. Mengembala ternak
c. Berdagang
d. Bercocok tanam

24. Wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW ialah...
a. Q.S. Al-'Alaq ayat 1-5
b. Q.S. Al-Muddatstsir ayat 1-7
c. Q.S. Al-Hijr ayat 94
d. Q.S. Al-Maidah ayat 3

25. Berikut ini sahabat Nabi yang merupakan Assabiqun Al-Awwalun, kecuali...
a. Ali bin Abi Thalib
b. Abu Bakar As-Shiddiq
c. Umar bin Khattab
d. Ummu Aiman

26. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 33, manusia mungkin dapat menembus rahasia langit dan bumi dengan...
a. Usaha yang bersungguh-sungguh
b. Izin Allah swt
c. Ilmu dan teknologi mutakhir
d. Kekuatan teknologi

27. Lafadh السَّموت merupakan bacaan….
a. As-Syamsiyah
b. Al-Qamariyah
c. Idhar
d. Idgham bighunnah

28. Maksud dari 'memberi kelapangan dalam majelis' sebagaimana tertuang dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, ialah….
a. Melegakan tempat duduk orang lain
b. Memberi kesempatan kepada orang lain untuk duduk dan belajar bersama dalam satu majelis ilmu
c. Meminjamkan tanah lapang untuk keperluam pengajian
d. Memberikan tanah lapang kepada orang lain

29. Bila seseorang menginginkan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat, maka ia harus….
a. Beribadah dengan khusu'
b. Bersedekah
c. Bersabar atas cobaan di dunia
d. Belajar dan memiliki ilmu tentang dunia dan akhirat

30. Bukti bahwa kita mencintai ilmu pengetahuan ialah….
a. Tidur saat belajar di kelas
b. Gemar membaca buku yang menambah wawasan
c. Acuh tak acuh dan tidak menghormati guru
d. Belajar siang-malam hingga lupa beristirahat

31. Malaikat diciptakan dari...
a. Cahaya
b. Air
c. Tanah
d. Api

32. Jibril merupakan malaikat yang bertugas….
a. Membagi rejeki
b. Menyampaikan wahyu
c. Mencabut nyawa
d. Meniup sangkakala

33. Malailat yang bertugas mencatat amal baik manusia ialah…. 
a. Israfil
b. Izrail
c. Rakib
d. Atid

34. Wujud iman kita kepada Malaikat Mikail ialah dengan cara...
a. Senantiasa mempersiapkan diri menghadapi kematian
b. Berupaya mencari rezeki yang baik dan halal dan menghindari yang haram
c. Memohon kepada Allah, kelapangan dalam kubur
d. Memohon kepada Allah agar terhidar dari siksa api neraka disertai upaya yang sungguh-sungguh

35. Sejak selesainya masa kenabian Rasulullah SAW, tugas Malaikat Jibril juga telah usai. Apa yang ia lakukan selanjutnya?
a. Menunggu hari kiamat
b. Bertasbih kepada Allah swt
c. Membantu tugas malaikat yang lain
d. Memperhatikan tingkah laku manusia

Soal Isian PAI Kelas 7 Semester 1 K13 

1. الخبير artinya ialah….
2. Tidak mudah terbawa pengaruh buruk dalam pergaulan merupakan salah satu contoh sikap….
3. Kalau seorang laki-laki mengalami mimpi basah, yang ia lakukan setelahnya ialah...
4. Niat mandi wajib ialah….
5. Keutamaan shalat jamaah dibandingkan shalat munfarid ialah...
6. Bacaan surat Al-fatihah dan ayat Al-Qur'an dalam shalat idul Fitri dan Idul Adha, wajib dibaca….
7. Pada usia berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul?
8. Paman yang merawat Nabi Muhammad SAW bernama….
9. Dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11, orang yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah swt ialah mereka yang…..
10. Malaikat Izrail bertugas...

Soal Uraian PAI Kelas 7 Semester 1

1. Jelaskan perbedaan wudhu' dengan tayyamum!
2. Dalam satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, 1 anak laki-laki dan 1 perempuan yang sudah baligh, semua anggota keluarga fasih membaca Al-Qur'an serta mengetahui syarat, rukun dan perkara yang membatalkan shalat, maka siapa yang bisa dan dianjurkan menjadi imam? Sertakan alasannya!
3. Tuliskan ulang wahyu kedua yang turun kepada Nabi Muhammad SAW beserta terjemahannya!
4. Sebutkan huruf-huruf bacaan Al-Qamariyah? 
5. Bagaimana cara kita beriman kepada Malaikat Jibril? 

Itulah Soal latihan PAI lengkap mulai dari pilihan, isian, dan uraian. Adapun untuk soal lebih lengkap bersama kunci jawaban bisa di unduh di bawah in:

Soal PAI Kelas 7 Semester 1 dan Kunci Jawaban - UNDUH 

Demikian soal latihan UAS atau PAS semester 1 pelajaran PAI yang bisa kami sajikan. Semoga bisa memberikan manfaat kepada siswa-siswi yang tengah berjuang menghadapi PAS ganjil. 


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Soal UAS PAI Kelas 7 SMP Semester 1 K13 dan Kunci Jawaban"